Wynajem świetlicy wiejskiej w Chwałowicach

Warunki wynajmu świetlicy wiejskiej w Chwałowicach określa Zarządzenie Burmistrza Jelcza-Laskowic nr BN.0050.826.2022 z dnia 31.01.2022 r.

Gmina Jelcz-Laskowice wynajmuje odpłatnie świetlicę po otrzymaniu wniosku zaopinowanego pozytywnie przez Sołtysa. Druk wniosku do pobrania:

Wypełniony i podpisany przez Sołtysa wniosek należy przekazać do UMiG nie później niż 5 dni przed planowanym wynajmem.

Cennik wynajmu (za dobę, brutto):

Wesela i zabawy taneczne 550 zł
Spotkania (urodziny, imieniny, szkolenia, konferencje, chrzety, komunie, itp.) 250 zł
Stypy 100 zł

Przy godzinowym wynajmie: 50 zł za każdą godzinę wynajmu.

Nowość: Ryczałtowa stawka za wywóz nieczystości stałych powstałych podczas wynajmu: 50 zł.

Powyższe stawki za wynajem świetlicy nie uwzględniają kosztu zużycia mediów (energia elektryczna, woda, ścieki), które wynamujący zobowiązany jest pokryć na podstawie odczytów liczników wg. obowiązujących stawek dostawców.

Kluczami do świetlicy dysponuje Sołtys. Po zakończeniu wynajmu Sołtys spisuje z Wynajmującym protokół uwzględniający zużycie mediów oraz ewentualne uwagi (np. zniszczenie mienia).

Sołtys prowadzi ''Rejestr wynajmów oraz spotkań w świetlicy wiejskiej w CHWAŁOWICACH'' - do wglądu na godzinie sołeckiej.